1.952000

1.962000

ЕВРО

Последно обновяване на цените: 25.05.2024 09:57

Вие добавихте Артикул във Вашата количка!

Курсовете на валутите във Вашата количка се обновяват автоматично на всеки 10 минути спрямо актуалните цени на световните пазари, както и преди да завършите Вашата поръчка.

В първата серия 2002 – 2011 евробанкнотите са с инициалите на Европейската централна банка и са представени в пет езикови варианта – BCE ECB EZB EKT EKP, като те съответстват на езиците на държавите от еврозоната при въвеждането на единната валута. Названието на паричната единица е изписано с латински (EURO) и с гръцки (EYPΩ) букви.

Вследствие на присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. названието на паричната единица е изписано освен с латински (EURO) и гръцки (EYPΩ) букви и на кирилица (EBPO). Емисия 2002 – 2011.

В тази серия евробанкноти инициалите на Европейската централна банка са представени не в пет, а в девет езикови варианта вследствие на разширяването на Европейския съюз през 2004 г. и 2007 г.: BCE ECB ЕЦБ EZB EKP EKT EKB BĊE EBC.

Евробанкнотите от друга страна никога не изобразяват хора или реални места, а само илюстрации от историята на европейската архитектура. Евробанкнотите в употреба са с номинална стойност 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €.

Към днешна дата единната валута е приета за официална в 19 страни от Евросъюза, които формират еврозоната.

Валутата се използва от почти 340 млн. души всеки ден.

Вдъхновението за символа на еврото идва от гръцката буква епсилон – намигване към историята на страната като люлка на европейската цивилизация, както и от първата буква в думата Европа. Двете хоризонтални черти показват стабилността на еврото.

Всички евромонети имат една обща и една национална страна. Лицевата страна е еднаква за всички държави и изобразява стойността на монетата на фона на карта. Обратната страна на монетите е специфична за всяка държава и представя изображение, избрано от страната, която ги емитира. Австрия например е избрала Моцарт.

 

Източници: clubz.bg

Лимити за внос и износ
Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България
(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.  При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи

 

Източник: http://ec.europa.eu