Общи условия

Общи условия за дистанционни продажби на артикули от електронния магазин на Фактор И.Н. АД

Настоящият документ представлява общите условия, при които може да закупувате Артикули от Електронния магазин на Фактор И.Н. АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Янко Сакъзов №3, ет. 2, офис 2, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121399009 (по-долу за краткост наричано „Фактор И.Н.“ или „Дружеството“). Дружеството осигурява тези Общи условия за ползване на Електронния магазин и изпълнение на поръчките, наредени през него, на разположение на Клиентите, преди регистрацията им и нареждане на поръчка, чрез обявяването им на интернет страницата на Дружетсвото на адрес: https://factorin.bg

ДАННИ ЗА ФАКТОР И.Н. АД

1. Основната дейност на Фактор И.Н. включва предлагането на парични преводи, кредитиране, обмен на валута и изкупуване и търговия с благородни метали и изделия с и от тях.

2. Фактор И.Н. е притежава следните лицензии, регистрации и удостоверения:

1) Заповед на Българска народна банка №27223/18.03.2015 г. за вписване в регистъра на финансовите институции под регистрационен номер BGR00028;
2) Регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро чрез Удостоверение №1381;
3) Индивидуална лицензия №3-009/11.02.2010 за извършване на Пощенски парични преводи, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията;
4) Регистрити на Министерството на финансите на лицата, извършващи дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие чрез Удостоверение №4892;
5) Удостоверение за администратор на лични данни №0054491, издадено от Комисията за защита на личните данни.

3. Дружеството е регистрирано по ЗДДС под номер BG121399009.

1. ПРЕДМЕТ
Настоящите Общи условия се прилагат и уреждат отношенията между Дружеството и Клиента при ползване на Електронния магазин, организиран и поддържан от Дружеството, както и при поръчка на Артикул от същия.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1 „Сайт“ – уебсайтът, хостван на електрония адрес: www.factorin.bg (по-долу за краткост наричано „Сайта”) Сайтът е регистриран на името, управлява се и се поддържа от Фактор И.Н.

2.2 „Електронен магазин“ – страница на Сайта на Дружеството, на която Потребители/Клиентите могат да търсят и разглеждат Артикули и да правят Поръчки.

2.3 „Потребител“ – всяко физическо, което е заявило създаването и използването на свой персонален Акаунт през Електронния магазин на Дружеството.

2.4 „Клиент“ – регистриран потребител на Сайта, който прави Поръчки за Артикули. Клиент може бъде дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години.

2.5 „Акаунт“ или „Потребителски профил“ – раздел от Eлектронния магазин, формиран от имейл адрес или потребителско име и парола, който позволява на Клиент да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента/Потребителя и историята на някои от действията му в Електронния магазин (Поръчки, любими и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална;

2.6 „Любими“ – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента/Потребителя да създаде свои списъци от Артикули, които желае да добави в своя потребителски профил и да следи във връзка с евентуални поръчки.

2.7 „Списък“ – секция в раздел „Любими“, в която Клиентът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува.

2.8 „Артикули“, „Продукти“, или „Стоки” – предлаганите чрез Сайта продукти за закупуване.

2.9 „Услуга“ – електронна търговска услуга, извършвана чрез Сайта, с цел да осигури на Клиента възможността да закупува Артикули и/или услуги, използвайки електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние.

2.10 „Кошница“ или „Количка“ – място на Сайта, където Клиентите/Потребителите избират/съхраняват Артикули от Електронния магазин на Фактор И.Н. преди да направят Поръчка.

2.11 „Поръчка“ – индивидуалната заявка за закупуване на избраните Артикули, налични във Кошницата. Поръчката представлява оферта от страна на Клиента за закупуване на Продукт/и, която не е обвързваща за Фактор И.Н. Фактор И.Н. има право да приеме или да откаже да изпълни направената от Клиента оферта. За сключване на договор между Фактор И.Н. и Клиента е необходимо офертата да бъде приета от Дружеството.

2.12 „Стойност на Артикулите” – общата стойност на Артикулите в Кошницата в момента на финализиране на Поръчката.

2.13 „Транзакционни такси“ – допълнителни разходи, различни от Стойността на Артикулите в Кошницата, свързани с доставката на избраните Артикули до Клиента, тяхната застраховка и комисионната такса, която се дължи на куриерската фирма.

2.14 „Стойност на Поръчката” – общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени Стойността на Артикулите, всички свързани Транзакционни такси, както и всички дължими данъци и такси.

2.15 „Потвърждение” – процесът, при който Дружеството потвърждава на Клиента, че направената от него Поръчка е получена. Потвърждението за получена Поръчка не е равнозначно на нейното приемане от Дружеството.

2.16 „Приемане“ – Приемане по отношение на подадена от Клиент Поръчка ще се счита, че е налице и съответно ще се счита, че Фактор И.Н. и Клиента са сключили договор за покупко-продажба по отношение на Артикулите, предмет на такава Поръчка от момента на тяхната доставка и предаване на Клиента, доколкото са изпълнени и другите предвидени в настоящите Условия изисквания.

3 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1 Посредством Услугата, Клиентите имат възможност да закупуват Артикули от Електронния магазин. Услугата се предоставя от Фактор И.Н. срещу заплащане, при стриктно спазване на настоящите Условия.

3.2 Подробна информация за характеристиките на Артикулите е публикувана в Сайта. Също така трябва да се има предвид, че Фактор И.Н. полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Електронния магазин. Въпреки това, са възможни технически грешки или пропуски в тази информация.

3.3 Фактор И.Н. уточнява, че изображенията на Артикулите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените Артикули могат да се различават от изображенията.

3.4 Цените на Артикулите зависят от колебанията на финансовите пазари, върху които Фактор И.Н. не може да влияе, което е причина и за актуализацията на техните цени на Сайта съгласно посочените условия в т. 5.7 от настоящите Условия.

3.5 Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Електронния магазин се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.6 Всички Артикули, включително тези в промоция/намаление се предлагат до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Електронния магазин.

3.7 Фактор И.Н. има право да разширява или ограничава обхвата на предлаганите чрез Електронния магазин Артикули, да установява допълнителни изисквания, в т.ч. процедурни, да променя условията, вкл. цената, начина за достъп, регистрация, основаващи се на промени в действащото законодателство, пазарните условия, съображения за сигурност или подобрения, както и да налага други ограничения, произхождащи от нормативните изисквания в действащото законодателство, или да прекрати достъп до извършена регистрация при неправомерен достъп или действия на Клиент, които противоречат на законите в Република България и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на ограничаване обхвата на услугите.

3.8 Фактор И.Н. има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия за ползването на Електронния магазин, за което предварително уведомява Клиентите чрез обявлението им на интернет страницата на Електронния магазин на адрес: https://factorin.bg В случай, че Клиентът не е съгласен с промените, той има право да преустанови извършването на поръчки. Ако Клиентът продължи да ползва Електронния магазин чрез достъп през профила си, се счита че той е съгласен с действащите към момента на операцията условия, приел ги е и е обвързан от тях. Въпреки това Дружеството предоставя възможност Клиент да се запознае с Условията преди завършването на всяка Поръчка, съгласно условията описани в т. 4.5

4 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ЕТАПИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1 Клиентът заявява желанието си да направи Поръчка по електронен път. Поръчката се регистрира от самия него в Електронния магазин.

4.2 За да направи Поръчка, Клиентът трябва да въведе в съответната електронна форма всички изискуеми данни (имена, контакти, адрес за доставка и др.). Клиенти, които имат регистрация в Сайта, могат да правят Поръчка през профила си, без да е необходимо да въвеждат личната си информация за всяка конкретна поръчка. Преди завършването на Поръчка, Клиентът има възможност да промени информацията, която е въвел при регистрацията си в Сайта. Ако за финализирането на Поръчката от Клиента се изискват данни, които той не е предоставил при регистрацията си в Сайта, Клиентът следва да ги въведе.

4.3 Преди завършването на Поръчката, Клиентът следва да провери, дали е предоставил точна, вярна и пълна информация. Фактор И.Н. и/или куриерските фирми партньори на Дружеството не носят отговорност, в случай че не могат да осъществят връзка с Клиента и/или да му доставят Артикулите поради въведена от Клиента невярна, непълна или неточна информация. Фактор И.Н. има право по всяко време да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обстоятелствата, заявени при завършване на Поръчката. Дружеството има право по всяко време да не разгледа и приеме Поръчката, ако установи, че Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.

4.4 Преди завършване на Поръчката, Клиентът следва да избере начина на плащане на избраните Артикули, както и начина на тяхната доставка.

4.5 Преди да направи своята Поръчка, Клиентът потвърждава, че е уведомен, че изпълнението на Поръчката изисква плащане от негова страна. Преди да завърши Поръчката, Клиентът следва да декларира, че е запознат с Условията, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, чрез поставяне на отметка в чекбокс (активен линк с актуалните към момента на поръчката условия е достъпен непосредствено до чекбокса). Данните за поръчката ще се запазват в сайта в страница Профил на клиента. С изпълнението на предвидените в тази точка стъпки, Клиентът отправя оферта до Фактор И.Н., за закупуване на избраните от него Артикули, както е предвидено в чл. 6.1, която ще доведе до сключване на договор, само ако тази оферта бъде приета от Дружеството.

4.6 За направената от Клиента Поръчка, Фактор И.Н. изпраща Потвърждение посредством Сайта, телефон или електронно съобщение на електронния адрес, посочен в Поръчката. Потвърждението съдържа информация за характеристиките на поръчаните Артикули, тяхната крайна цена, Транзакционни такси, избрания от Клиента начин на плащане и начин на доставка и други параметри на Поръчката, ако е приложимо. Договорът се счита за сключен съгласно предвиденото чл. 6.2 по-долу.

5 НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

5.1 Фактор И.Н. предоставя следните опции за заплащане на избраните от Клиента Артикули:

(а) По банков път – Банковата сметка за плащане е следната: Обединена Българска Банка; сметка; Фактор И.Н. АД; № BG77UBBS80021007694430
(б) В брой – чрез Наложен платеж, посредством куриер.
(в) Чрез пощенски паричен превод Фактор Експрес в брой или по банкова сметка на Дружеството
(г) На място във фронт офиса на дружеството на адрес: София, ул. Княз Александър I №10

5.2 Получаването на плащане от Фактор И.Н. не означава Приемане на Поръчката и само по себе си не поражда задължение за Дружеството да я изпълни, доколкото не са налице другите условия, посочени по-долу. В случай, че Поръчката не бъде изпълнена, поради неизпълнение на някое от долните условия, платената от Клиента сума подлежи на възстановяване.

5.3 При избор на плащане по банков път, плащането трябва да е направено от името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката. В противен случай, Фактор И.Н. има право да откаже да изпълни Поръчката и да не достави Артикулите.

5.4 При избор на заплащане на Артикулите чрез услугата за пощенски парични преводи Фактор Експрес е необходимо Клиентът да предостави на Дружеството референтния номер на превода по електронен път или по телефон преди изпращането на Поръчката, в противен случай, Фактор И.Н. има право да не изпълни Поръчката и да не достави Артикулите.

5.5 Когато Клиентът заплаща Артикулите в брой, чрез наложен платеж, той следва да се легитимира пред представителя на доставчика на куриерската услуга, чрез документ за самоличност. В противен случай, Фактор И.Н. и доставчика на куриерската услуга имат право да не изпълнят Поръчката и да не предоставят Артикулите.

5.6 Цените на Артикулите посочени в Сайта се актуализират спрямо движението на котировките на международните финансови пазари. Цените на Артикулите, които се намират във Вашата Кошница, се актуализират на всеки 10 (десет) минути. С приемането на настоящите Условия, Клиентът потвърждава и приема, че цената на заявен и намиращ се в Кошницата Продукт може да се промени, ако Поръчката не бъде завършена в рамките на 10 (десет) минути от стартирането й (т.е. от момента, в който съответният Артикул бъде поставен в Кошницата). Цената на избраните от Клиента Артикули се посочва на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде завършена.

5.7 Таксите за застраховка на Поръчката варират в зависимост от сумата на индивидуалната Поръчка и/или избрания начин за доставка и за плащане. Тези такси се посочват на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде завършена.

5.8 Цената за доставка се определя в зависимост от населеното място. Върху цената могат да влияят още: теглото, стойността и застраховката на пратката.

6 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

6.1 Информацията на Сайта относно Артикули представлява предложение за отправяне на оферта от страна на Клиентите. Клиентът прави оферта за покупка на даден Артикул с изпращане на Поръчка съгласно настоящите Условия. Направените по този начин оферти не са обвързващи за Фактор И.Н. и Дружеството има право да приеме или да откаже направената оферта, по своя преценка съгласно настоящите Общи Условия.

6.2 Изпращането от Фактор И.Н. на Потвърждение за получена Поръчка няма силата на Приемане на Поръчката и не води до възникване на договор между Дружеството и Клиента. Такъв ще се счита за сключен при изпълнението на следните условия:

(а) Плащане от Клиента на съответната сума;
(б) Доставка и предаване на Артикулите на Клиента.

6.3 Собствеността върху Артикулите и рисковете от случайно им унищожаване или увреждане преминават от Фактор И.Н. върху Клиента в момента на предаването им на Клиента.

6.4 Договорът между Фактор И.Н. и Клиента във връзка с дистанционната продажба на Артикули се състои от:

(а) Настоящите Условия, достъпни тук: www.factorin.bg
(б) Направената от Клиента Поръчка; и
(в) Изпратеното от Фактор И.Н. Потвърждение за получаване на направена от Клиент Поръчка.

6.5 Всички горепосочени документи са на български език.

7 ДОСТАВКА

7.1 Клиентът има право да избере начина, по който да му бъдат доставени поръчаните от него Артикули, а именно:

(а) Доставка до посочен от него адрес в рамките на България чрез куриер, с които Фактор И.Н. работи. За извършване на куриерски услуги партньор на Фактор И.Н. е „Еконт Експрес“ ООД, като Фактор И.Н. има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на куриерски услуги. Информация относно клоновата мрежа на „Еконт Експрес“ ООД може да бъде открита тук: http://www.econt.com/offices/
(б) Доставка до офис на съответния куриер.

7.2 Всяка пратка се изпраща с обявена стойност (Стойността на Артикулите) и застраховка.
7.3 Артикулите по повече от една Поръчка могат да бъдат комбинирани в една пратка в случай, че Артикули от предходна на последната Поръчка не са вече изпратени.

7.4 Доставка може да бъде получена само от лицето, чийто данни са посочени при изпращането на Поръчката. Куриерът ще предаде Артикулите единствено и само след като потвърди самоличността на получателя посредством идентификационния документ на получателя.

7.5 Срокът за доставка на Артикули зависи от сроковете за доставка на куриерската фирма, когато доставката се извършва посредством „Еконт Експрес“ ООД, е 1 (един) работен ден, считано от момента на финализиране на Поръчката, доколкото са спазени следните условия:

(а) Когато плащането ще бъде направено в брой посредством услугата „наложен платеж“ – да e получeно Потвърждение от Клиента, че Фактор И.Н. е получил Поръчката до 16:00 (шестнадесет) часа;
(б) Когато плащането ще бъде направено по банков път или чрез ППП Фактор Експрес – да е получено потвърждение от Клиента, че Фактор И.Н. е получил Поръчката, както и информация за плащането по нея до 16:00 (шестнадесет) часа;
(в) Когато Поръчката ще бъде доставена до офис на куриера или до адрес, намиращ се в населено място, в което куриера има такъв;

За населени места, в които куриерът, партньор на Фактор И.Н. няма офис, срокът за доставка е до 3 (три) работни дни, при спазване на останалите условия (а и б) за доставка.

7.6 Срокът за приемане на Оферта за покупка на Артикули от страна на Фактор И.Н. е един ден. Фактор И.Н. има право да промени този срок в случай, че избраните Артикули са изчерпани или недостатъчни към момента на Поръчката. В такъв случай, Фактор И.Н. ще се свърже с Клиента в срок до 24 (двадесет и четири) часа след като е направена Поръчка и ще даде конкретна информация за това кога Поръчката може да бъде изпълнена. Ако срокът не удовлетворява Клиента, а Поръчката е вече платена, Фактор И.Н. ще върне обратно платената сума, както и всички разходи (банкови такси), свързани с транзакцията за връщане ще бъдат за сметка на Дружеството.

7.7 Поради спецификата на Артикулите в Електронния магазин Фактор И.Н. не предлага опцията за преглед и тест на пратката, преди тя да бъде заплатена.

7.8 Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от Клиента Поръчка, могат да бъдат върнати на Фактор И.Н. В тези случаи допълнителните транзакционни разходи ще бъдат за сметка на Фактор И.Н. При наличие на увредена опаковка на пратката, Клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската услугата.

7.9 Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като Клиентите финализират Поръчката си, те нямат право да се откажат от нея и нямат право да върнат закупените от тях Артикули по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплащат каквито и да е разходи). Въпреки това, Фактор И.Н., по своя преценка, купува всички Продукти, които предлага на Клиентите си, по определени от него цени, отговарящи на пазарните условия в момента на сделката.

8 РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ

8.1 Дружеството няма да разглежда завършена от Клиента Поръчка ако:

(а) Клиентът е направил избор за плащане по банков път или чрез услугата ППП Фактор Експрес и Фактор И.Н. не получи плащане от Клиента във връзка с направената от него Поръчка в срок от 3 (три) часа след завършването на Поръчката или плащането не е направено от името на лицето, чиито данни са посочени в Поръчката. Ако Клиентът желае Поръчката му да бъде разгледана от Фактор И.Н., то той трябва в същия срок да предостави платежно нареждане или референтен номер, от които да е видно, че средствата са преведени от него към Фактор И.Н. на датата, на която е направена Поръчката.

(б) Клиентът направи Поръчка, след което борсовата цена на поръчаните от Клиента Артикули се измени с или над 0.5%

(в) Нормалното функциониране на Електронния магазин на Фактор И.Н. е нарушено поради технически проблеми;

(г) Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Поръчката си;

(д) Стойността на Поръчката надхвърля сумата от 2 000 (хиляда) лева;

(е) В други случаи, посочени в настоящите Условия.

8.2 При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен от него адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента на посочения в Поръчката адрес, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена до 7 (седем) дни от получаването й в офис на куриера, то тя ще бъде изпратена обратно до Фактор И.Н.;

8.3 При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 7 (седем) дни от получаването й в офиса на доставчика на куриерската услуга, то тя ще бъде изпратена обратно до Фактор И.Н.;

9 ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

9.1 Съгласно чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите, Клиент, закупуващ Артикулите, като потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП (тоест, като физическо лице, което не придобива Продуктите с цел извършване на търговска или професионална дейност и което при сключване на договор с Фактор И.Н. действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност) има следните права:

(а) Когато цялостта на опаковката, с която поръчаните Артикули са изпратени е била нарушена или когато Клиент е получил пратка, която не съответства с направената от него поръчка, Клиентът има право да не приеме Поръчката и тя да бъде върната на Фактор И.Н. За целта, Клиентът, трябва да заяви желанието си за рекламация пред представител на куриера, като предостави на Дружеството всички съпътстващи документи и доказателства, с които разполага (констативен протокол подписан от Клиента и куриера). В противен случай, правото за връщане на сгрешена пратка или пратка с нарушена опаковка отпада.

(б) При гореописаните обстоятелства, допълнителните транзакционни разходи (транспорт, банкови и други такси), ще бъдат за сметка на Фактор И.Н.

(в) От горните права не могат да се ползват Клиенти, които са физически лица, които закупуват Продукти с цел извършване на търговска или професионална дейност.

10 ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ (ЗМИП)

10.1 Като задължено лице по ЗМИП, Дружеството е длъжно да идентифицира Клиентите си и да изисква от тях да представят декларация за произход на средствата преди извършването на операции или сключване на сделка в случаите и на стойност определена в ЗМИП.

10.2 При наличие на обстоятелства, при които Фактор И.Н. трябва да идентифицира Клиентите си, Дружеството има право да изиска документи и информация, съгласно ЗМИП и Правилника за прилагане на ЗМИП, за да извърши идентификация.

10.3 При наличието на обстоятелства, при които Клиентът трябва да декларира произхода на средствата си за покупката на избраните от него Артикули (чрез попълването на декларация за произход на средствата по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП), декларацията трябва да бъде попълнена, разписана, изпратена и получена от Дружеството, преди Артикулите да бъдат изпратени към Клиента.

11 ИЗМЕНИЕ И ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА

11.1 Настоящите Условия са достъпни тук: www.factorin.bg и се предоставят на български език.

11.2 Фактор И.Н. има право по всяко време да променя и/ или допълва настоящите Условия, като в края на документа ще бъде указано от коя дата е последното им обновяване. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта. Затова Клиентът следва да се запознава с актуалните Условия преди извършването на всяка конкретна Поръчка.

11.3 За Поръчки, които са финализирани от Клиента, ще се прилага тази версия на Условията, която е била в сила в момента на финализирането на съответната Поръчка.

12 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1 Преди да закупите Артикули от Електронния магазин, моля, запознайте се и с Информацията относно Политиката за поверителност на лични данни, която е достъпна тук: www.factorin.bg

12.2 В отношенията между Дружеството и Клиента, писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница от Сайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента.

12.3 Фактор И.Н. има правото да предостави на Клиентите промоционални условия, обвързани с поръчаните количества на избраните от тях Артикули.

12.4 С приемането на настоящите Условия, Клиентът се съгласява комуникацията с него във връзка с Договора да се осъществява на български език.

12.5 По всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, а всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

13 КОНТАКТИ

(1) Централният офис на Фактор И.Н. АД се намира на следния адрес:

(i) София, бул. Янко Сакъзов №3, ет.2, офис 2.

(2) Пълната офисна мрежа на Фактор И.Н. АД може да бъде открита на https://factorin.bg/bg/contacts/

(3) Контактите за връзка с Фактор И.Н. АД се следните:

(i) тел: 0700 17 412;
(ii) e-mail: office@factorin.bg

Последно обновяване: 28.05.19 г.