Политика по качеството

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ръководството на “Фактор И.Н.” АД, в лицето на Изпълнителния директор, официално обявява Политика по качество, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството. ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО е ориентирана към:

  •  Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги с желаното качество
  •  Поддържане на максимален набор от услуги, разработване на изцяло нови продукти, съобразени с изискванията и очакванията на клиентите, при спазване на законовите и нормативни изисквания към нашите продукти и услуги
  • Създаване и поддържане на голяма мрежа от офиси, брандирани с визията на “Фактор И.Н.” АД и изцяло предлагащи нейните услуги, а именно: всички видове кредитиране, финансовосчетоводни услуги, парични преводи, лизинги, застраховки, и различни видове разплащания
  •  Поддържане на голямо разнообразие на валути, сигурност за изрядността на наличната валута, непрекъснато следене за актуалност на валутите. Предлагане на конкуренти валутни курсове – едни от най-добрите в град София
  •  Осъществяване на преводи до и от всяка точка на света. Обслужване в рамките на 3 до 4 минути. Преводи в цялата страна в левове само за 5 минути достъп до услугите от мрежа, която покрива цялата страна /~400 офиса/
  •  Всякакви видове кредитиране – решения за всеки тип бизнес. Индивидуален подход към всеки клиент, бърз отговор – от 10 минути за микро и потребителски кредити, до 3 дни за корпоративно кредитиране
  • Непрекъснато разширяване на партньорската ни мрежа. Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици, партньори и подизпълнители
  •  Удовлетворяване на потребностите на персонала, чрез оценяване на неговите знания и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност
  •  Рационално използване на възможностите на оборудването, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и на процесите, и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на хигиенните изисквания работна среда
  •  Осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите. Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати. Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения

За реализиране на политиката и целите по качество, в качеството си на Изпълнителен директор ДЕКЛАРИРАМ: Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за Управление, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

Изп. Директор на “Фактор И.Н.” АД – И. Насков
гр. София, 28.03.2014 г.