“ФАКТОР И.Н.” АД е финансова институция, работеща успешно от 1997 година на територията на страната, благодарение на добре обучен персонал, коректност и бързина в обслужването на своите клиенти. Доказателство за нашия професионализъм и висока бизнес етика е партньорството ни с международната система за парични преводи „Мъниграм пеймънт системс“, САЩ (MoneyGram Payment systems, Inc., USA) от 2000г., на която сме оторизиран агент за небанковите институции в България.

Позиция: Старши счетоводител

Направление: Финансово-счетоводно направление

Месторабота: София / България

Основни изисквания към кандидатите:

1. Висше икономическо образование;
2. Професионален опит в областта на счетоводството - минимум 3 години;
3. Познаване на действащото счетоводно и данъчно законодателство (Закона за счетоводство, ЗДДС, ЗКПО, КСО, КТ, НСС, МСС, МСФО и др.);
4. Опит в изготвянето на междинни и годишни финансови отчети, данъчни декларации, статистически отчети и формуляри;
4. Английски език;
5. Организираност, отговорност, лоялност при изпълнение на поетите отговорности, умение за работа в екип;
6. Способност за работа под напрежение и в кратки срокове;
7. Компютърна грамотност - MS Office, Ajur 5L;


Предимство:

- Професионално направление „Счетоводство и контрол“ и/или „Финанси“;
- Познания и/или опит в сферата на небанковите финансови институции;
- Познания и/или опит в сферата на обмяна на валута;
- Познаване на Закон за мерките срещу изпиране на пари и Закон за мерките срещу финансирането на тероризма;

Задължения и отговорности:

1. Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
2. Изготвяне на ДДС декларации, VIES декларации, Интрастат и други задължителни отчети по българското законодателство.
3. Организиране и осъществяване на счетоводната отчетност съгласно счетоводната политика на фирмата и счетоводните стандарти.
4. Изготвяне на статистически отчети и формуляри.
5. Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
6. Съхранение на счетоводната документация в предвидения по закона и вътрешните правила ред.
7. Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети.
8. Изготвяне на данъчни декларации.
9. Работна комуникация с клиенти.


Ние предлагаме:

1. Трудов договор;
2. Работно място на топ локация в центъра на София;
3. Съвременна материална база и ресурси за ефективна работа;
4. Много добри възможности за реализация и придобиване на практически опит;
5. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип;
6. Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
7. Пълно социално осигуряване;
8. Бонусна система.


Необходими документи за кандидатстване:

Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:
1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Препоръка;
4. Актуална снимка.

Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Информираме Ви, че „Фактор И.Н.“ АД е регистрирано като администратор на лични данни пред КЗЛД под номер 0054491. Вашата кандидатура ще бъде разгледана, при спазване на изискванията на ЗЗЛД и при пълна конфиденциалност. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване за работа във „Фактор И.Н.“ АД Вие давате изричното си съгласие личните Ви данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбор на персонал във „Фактор И.Н.“ АД, за срок от 1 (една) година.