Приема се за обезпечение първа по ред ипотека на недвижими имоти само в областни центрове, въведени в експлоатация – акт 16

Приемат се за обезпечения и УПИ-та и земеделски земи

Не се приема като обезпечение ипотека на идеални части

Приема се за обезпечение движима собственост само при учредяване на реален залог