Общи Условия

Общи условия за участие в играта ЗЛАТЕН GIVEAWAY”

 

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите Oбщи условия:

 

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

1.1. “Игра” – Игра с награди “ЗЛАТЕН GIVEAWAY”, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с настоящите Oбщи условия.

1.2 “Организатор” –  Организатор на играта е „Фактор И.Н.“ АД, регистриран в Търговския Регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121399009 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Янко Сакъзов №3, ет.2, офис 2, телефон за връзка 0700 17 412, уебсайт www.factorin.bg.

1.3. “Общи условия” – Настоящите общи условия, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

1.4. “Участник” – Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.

1.5. “Страници на играта” – интернет адреси: https://www.facebook.com/factorin.bg/ , https://www.instagram.com/factorin.bg/?hl=en

1.6. “Продължителност на играта” – от 10:00 ч. на 07.12.2022г. до 10:00 ч. на 13.12.2022г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.

1.7.”Награди” – Наградите в играта са 3, като всяка от тях представлява  – 1 грам златно кюлче PAMP Fortuna или 1 грам златно кюлче Valcambi. Ще се излъчат 3-ма /трима/ печеливши на случаен принцип – двама от Facebook и един от Instagram;

1.8 “Печеливши” – Участници в играта, избрани да получат наградата съгласно реда, определен в настоящите Общи условия.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на настоящите Общи условия. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:

2.1.1. Да прочете настоящите Общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;

2.1.2. Да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook и/или Instagram;

2.2. В Играта участва всяко лице, изпълнило условията в поста към играта във Facebook  и/или Instagram.

2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на услуги, предлагани от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и общи условия за провеждане на играта.

2.4. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилилите участници, ако това е необходимо.

2.5. Настоящите Общи условия са публикувани на страниците на играта .

2.6. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com и Instagram.

 

 1. НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 

3.1. Награди:

„Награди“ – Наградаите в играта са – 1 грам златно кюлче Valcambi и/или 1 грам златно кюлче PAMP Fortuna, като ще се излъчат 3-ма /трима/ печеливши на случаен принцип – двама от Facebook и един от Instagram

3.2. Определянето на печелившите се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.

3.3  Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.

3.4. Обявяването на печелившите ще се извърши на 14.12.2022г.. Имената им ще бъдат обявени на страницата на Организатора във Facebook и Instagram.

3.5. Получаването на наградите ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившия Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Общи условия.

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

4.1.  Настоящите Общи условия влизат в сила от 10:00 ч. на 07.12.2022г. до 10:00 ч. на 13.12.2022г.

4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Общите условия, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на Играта.

4.3. Печелившите в тегленето с награди могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите. Отказът им няма да доведе до загуба на правото да получат награда.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

 

5.1. Тегленето с награди се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни.

Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

Организаторът обработва личните данни на участникът на договорно основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може да отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Facebook страницата на Организатора или имейл на адрес sales@factorin.bg. В случай че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в тегленето за наградите и да му връчи спечелената награда.

Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл или чрез съобщение на Facebook страницата на Организатора. Участникът има право и на преносимост на личните му данни, като изисква те да бъдат предоставяни в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на него, така и на посочено от него лице или организация.

5.2. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

 • имена или псевдоним, посочен във Facebook профила им;
 • профилна снимка;
 • снимки, публикувани на Facebook страницата на „Фактор И.Н. АД“: https://www.facebook.com/factorin.bg;
 • име и фамилия, посоченa от печелившия с цел да бъде връчена наградата му;
 • адрес, посочен от печелившия, на който да бъде връчена наградата му;
 • телефон за контакт, предоставен от печелившия с цел да бъде връчена наградата му.

5.3. Организаторът ще предостави името, фамилията, адреса и телефонния номер, получен от печелившите участници на куриер или на пощенски оператор с цел изпращане на тяхните награди.

5.4 Организаторът ще обработва и съхранява името, фамилията, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 30 /тридесет/ работни дни след приключване на тегленето, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook страницата на „Фактор И.Н. АД“ на адрес: https://www.facebook.com/factorin.bg/ и на Instagram страницата на “Фактор И.Н. АД“ на адрес: https://www.instagram.com/factorin.bg/ , ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook (Meta),  достъпна на следния адрес: https://www.facebook.com/privacy/policy и Политика за поверителност на Instagram, достъпна на следния адрес: https://privacycenter.instagram.com/policy

5.5. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставени на Facebook-профила и Instagram-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

5.6. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) на „Фактор И.Н. АД“ – ел. пощa: office@factorin.bg, телефон за връзка – 0700 17 412. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на „Фактор И.Н. АД“ на следния адрес: https://factorin.bg/bg/policies/privacy-policy-3/.