Оперативен счетоводител

Описание и изисквания: “ФАКТОР И. Н.” АД е финансова институция, работеща успешно от 1997 година на територията на страната, благодарение на добре обучен персонал, коректност и бързина в обслужването на своите клиенти. Доказателство за нашия професионализъм и висока бизнес етика е партньорството ни с международната система за парични преводи „Мъниграм пеймънт системс“, САЩ (MoneyGram Payment systems, Inc., USA) от 2000г., на която сме оторизиран агент за небанковите институции в България.

Във връзка с разширяване на дейността, Фактор И.Н. АД търси мотивирани и отговорни кандидати за позиция Оперативен счетоводител.

Направление: Финансово-счетоводно

Месторабота: София / България

Изисквания към кандидата:

1. Висше икономическо образование
2. Професионален опит в областта на счетоводството - минимум 1 година;
3. Познаване на действащото счетоводно и данъчно законодателство (Закона за счетоводство, ЗДДС, ЗКПО, КСО, КТ, НСС, МСС, МСФО и др.);
4. Английски език
5. Организираност, отговорност и лоялност при изпълнение на поетите отговорности, умение за работа в екип;
6. Компютърна грамотност - MS Office;

Предимство:

- Професионално направление „Счетоводство и контрол“ и/или „Финанси“;
- Познания и/или опит в сферата на небанковите финансови институции;
- Познания и/или опит в сферата на обмяна на валута.
- Познаване на Закон за мерките срещу изпиране на пари и Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

Задължения и отговорности:

1. Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
2. Изготвяне на ДДС декларации, VIES декларации, Интрастат и други задължителни отчети по българското законодателство;
3. Организиране и осъществяване на счетоводната отчетност съгласно счетоводната политика на фирмата и счетоводните стандарти;
4. Работа със специализиран софтуер;
5. Съхранение на счетоводната документация в предвидения по закона и вътрешните правила ред;
6. Работна комуникация с клиенти.Ние предлагаме:

1. Трудов договор;
2. Работно място на топ локация в центъра на София;
3. Съвременна материална база и ресурси за ефективна работа;
4. Много добри възможности за реализация и придобиване на практически опит;
5. Работа в динамична работна среда, изградена от млад и амбициозен екип;
6. Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
7. Пълно социално осигуряване;
8. Бонусна система.


Необходими документи за кандидатстване:

Ако сте позитивни, амбициозни, организирани, усърдни в работата си и инициативни, моля изпратете:
1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Препоръка;
4. Актуална снимка.

Кандидатите, които не са изпратили посочените документи няма да бъдат разглеждани!!!

Краен срок за кандидатстване по обявата: 06.07.2017г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю до 12.07.2017г

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална зашита по смисъла на Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/ .